Reisvoorwaarden

Algemene Voorwaarden Diogenes Reizen

Diogenes Reizen is aangesloten bij:

 • ANVR; het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en de informatie daar over. Via de volgende link kun je de voorwaarden bekijken: https://www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf
 • SGRZ; Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk. De garantie van SGRZ geldt voor haar deelnemers aan opdrachtgevers verkochte reisovereenkomsten, overeenkomsten van vervoer (excl. luchtvervoer), overeenkomsten van verblijf. Dit certificaat geeft uitsluitend recht op uitkering indien ook wordt voldaan aan het gestelde in artikelen 3 en 5 van de garantieregeling. Of een reisorganisatie bij SGRZ is aangesloten, kunt u controleren via sgrz.nl.
 • Calamiteitenfonds; de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
  • Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Meer informatie kunt u nalezen op calamiteitenfonds.nl.

Reisvoorwaarden
Al onze reizen worden uitgevoerd onder de ‘Algemene Voorwaarden Diogenes Reizen’. Aanvullend zijn de ANVR Reizigers-voorwaarden (bij een gekoppeld reisarrangement de GRA-voorwaarden), de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen en van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk (SGRZ) mede van toepassing. Daar waar deze afwijken van de Algemene Voorwaarden Diogenes Reizen, prevaleren de Diogenes Reizen Voorwaarden.

De volledige voorwaarden kunt u nalezen op https://www.diogenesreizen.nl/algemenevoorwaarden.pdf en op https://www.anvr.nl/reizigersvoorwaarden.pdf

De belangrijkste voorwaarden van Diogenes Reizen (hierna genoemd: reisorganisator), kort op een rij:

Actie: Flexibele Reisvoorwaarden 2021
Al ruim 20 jaar levert Diogenes Reizen maatwerk met een persoonlijke touch, waarbij service, kwaliteit en betrouwbaarheid hoog in het vaandel staan. In deze vreemde tijden begrijpen wij als geen ander dat u op zoek bent naar meer flexibiliteit en zekerheid bij het boeken van reizen. Diogenes Reizen biedt nu voor zowel nieuwe boekingen als omboekingen, gemaakt tussen 09-11-2020 en 31-03-21, voor reizen met vertrek in 2021 een zeer aantrekkelijk actiepakket van zeer soepele boekings- en annuleringsvoorwaarden aan:

Unieke actievoordelen bij Diogenes Reizen

 • Laagste prijsgarantie*
 • Kosteloos annuleren tot 30 dagen voor vertrek*
 • Geld-terug-garantie, geen vouchers in het geval van officiële COVID-19 maatregelen*
 • Aanbetaling nu slechts 15%*

  * de volledige actievoorwaarden kunt u nalezen op https://www.diogenesreizen.nl/over-ons/actievoorwaarden

Boeking & Reisovereenkomst
De persoon die namens of ten behoeve van een ander de reisovereenkomst afsluit (de opdrachtgever), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) en Reisorganisator uitsluitend via de opdrachtgever. Dit houdt ook in dat alléén de opdrachtgever eventuele wijzigingen en toevoegingen aan een boeking mag en kan doorgeven.

Verzekeringen
Door overmacht situaties kan het voorkomen dat de accommodatie en/of de vervoerder genoodzaakt is de reis tot kort voor vertrek te wijzigen of zelfs te annuleren (bijvoorbeeld als gevolg van stakingen, weersomstandigheden, technische/mechanische problemen, faillissementen en andere onvoorziene omstandigheden). In geval van overmacht situaties kan de reisorganisator niet aansprakelijk worden gesteld. Wij adviseren de deelnemers daarom ook om zich goed te verzekeren voor zij op reis gaan. Reisorganisator werkt hiervoor samen met de Europeesche Verzekeringen. Zie bijgesloten folders voor extra informatie over de diverse verzekeringen. Vraag uw Diogenes Reizen accountmanager naar de mogelijkheden.

Betaling
Na het afsluiten van de reisovereenkomst dient een aanbetaling te worden voldaan van 25% van de totale reissom (met een minimum van € 1000,-), tenzij in de reisovereenkomst anders is bepaald i.v.m. afwijkende voorwaarden van specifieke leveranciers als bijvoorbeeld accommodaties, cruises, musea, excursie-aanbieders en vliegtuigmaatschappijen. Extra bijgeboekte services en producten zoals ruimbagage, verzekeringen en stoelreserveringen dienen direct te worden voldaan op het moment van afsluiten. De restantbetaling van de reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek door de reisorganisator ontvangen te zijn. Indien een reisovereenkomst binnen 8 weken voor de dag van vertrek wordt afgesloten, dient de totale reissom ineens voldaan te worden.
 
Annulering door de opdrachtgever
Standaard annuleringsvoorwaarden
Indien u de reisovereenkomst annuleert, zal de reisorganisator u, naast de verschuldigde reserverings- en/of administratiekosten, eventuele verzekeringspremies en het Calamiteitenfonds, annuleringskosten in rekening brengen. Naast eventuele specifieke en/of afwijkende annuleringsbepalingen zoals vermeld in de reisovereenkomst, zijn onderstaande standaard annuleringskosten van toepassing.

- Bij annulering tot de 42e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: de aanbetaling*
- Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 35% van de reissom*
- Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 21e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 40% van de reissom*
- Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom*
- Bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom*
- Bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) t/m de dag van vertrek of later: de volledige reissom*
* plus de annuleringskosten voor eventueel bijgeboekte non-refundable producten en services

Afwijkende annuleringsvoorwaarden
Indien er op bepaalde reisonderdelen van de reis specifieke en/of afwijkende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde voorwaarden. Leveranciers als bijvoorbeeld vliegtuigmaatschappijen, accommodaties, ferry & cruisemaatschappijen, musea, excursie-aanbieders en organisatoren van culturele- of sportevenementen hanteren vaak specifieke annuleringsvoorwaarden. Deze eventuele afwijkende annuleringsvoorwaarden staan vermeld in de offerte en reisovereenkomst, en maken integraal onderdeel uit van de overeenkomst.
 
Deelannuleringen
Indien de opdrachtgever de overeenkomst met betrekking tot één of meer reiziger(s) behorende tot dezelfde groep annuleert, geldt voor het deel van de reiziger waarvoor wordt geannuleerd hetzelfde als in de bovenstaande bepalingen. Indien dit tot gevolg heeft dat het aantal reisdeelnemers daalt onder het in de aanbieding aangegeven minimum aantal reisdeelnemers, heeft de reisorganisator het recht de reissom voor de overblijvende reisdeelnemers te verhogen. Indien de opdrachtgever deze verhoging afwijst, geldt deze afwijzing als annulering van de gehele overeenkomst per het moment dat de mededeling van de afwijzing de reisorganisator bereikt.
 
Wijzigingen door de opdrachtgever
Na totstandkoming van de overeenkomst kan de opdrachtgever schriftelijk wijziging daarvan verzoeken. Tot 14 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk, vermeerderd met eventuele wijzigingskosten van leveranciers, worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de opdrachtgever de gewijzigde reissom conform de gestelde betalingsvoorwaarden en onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Vanaf 14 dagen vóór de dag van vertrek worden wijzigingsverzoeken eerst beoordeeld op haalbaarheid. Indien reisorganisator de wijziging kan realiseren geldt eveneens dat de reissom wordt vermeerderd met (eventuele) extra kosten van leveranciers.
 
In-de-plaatsstelling
Tot uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de reis kan de opdrachtgever een reiziger laten vervangen door een ander. Hieraan kunnen (wijzigings-)kosten verbonden zijn. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

a. de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
b. het schriftelijke verzoek wordt uiterlijk 7 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
c. de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.
d. Hiervoor geldt dan ook de voorwaarde, dat de opdrachtgever de gewijzigde reissom (incl. eventuele wijzigingskosten, toeslagen en andere kosten als gevolg van de vervanging) conform de gestelde betalingsvoorwaarden en onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet.
e. gelet op de type reizen die reisorganisator organiseert en de logistiek die daarmee gepaard gaat wordt 7 dagen voor aanvang van de reis gezien als een tijdige termijn in de zin van de wet. Binnen 7 dagen voor aanvang van de reis geldt een in-de-plaatstelling als een (deel)annulering waarop de annuleringsvoorwaarden (Artikel 9) van toepassing zijn.
f. de opdrachtgever, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Laagste prijsgarantie
Reisorganisator hanteert de laagste prijsgarantie: indien u bij een andere reisorganisatie een goedkopere prijs vindt voor dezelfde reis, dan passen wij de reissom van uw boeking aan en ontvangt u een extra korting t.w.v. € 50,- per groep! Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
- De laagste prijsgarantie is alleen van toepassing op pakketreizen geboekt bij reisorganisator (Diogenes Reizen). Losse vluchten en wintersportvakanties zijn uitgesloten.
- Een aanvraag tot verrekening i.v.m. de laagste prijsgarantie kan slechts eenmaal ingediend worden en dit dient te gebeuren binnen 48 uur nadat de boeking is bevestigd aan reisorganisator.
- De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als opdrachtgever kan bewijzen dat er, binnen 48 uur nadat de boeking bevestigd is, sprake is van een verschil in de reissom van de huidige boeking met de op dat moment geldende prijs van dezelfde reis door een andere reisaanbieder actief op de Nederlandse markt, daarbij uitgaande van de reissom die op het uiteindelijke prijsoverzicht (offerte) staat vermeld. Als bewijs gelden printscreen’s of foto’s van een, aan opdrachtgever gerichte, offerte waarop te allen tijde de verschillende inbegrepen reiselementen, alsmede de geldende prijs op dat moment, de datum en tijdstip waarop het bewijs is gemaakt, duidelijk staan vermeld. Het bewijs dient uiterlijk 48 uur na de bevestiging van de reisovereenkomst aan info@diogenesreizen.nl toegezonden te zijn. Bij gebreke vervalt het recht op (aanvraag van) verrekening in zake de laagste prijsgarantie.
- Onder dezelfde reis wordt verstaan een pakketreis, waarbij geldt dat alle reiselementen en voorwaarden gelijk dienen te zijn. Reiselementen die, afhankelijk van de reisovereenkomst, exact overeen dienen te komen zijn; de reisduur, aankomst- en vertrekdatum, de accommodatie, het kamertype, de verzorging, type touringcar (grootte en stoelindeling), luchtvaartmaatschappij (Ryanair & Easyjet zijn uitgesloten), vluchtklasse van de stoelen, (ruim)bagage inclusief/exclusief, vertrek- & aankomstluchthaven, inbegrepen programma-onderdelen als activiteiten, excursies en maaltijden en beschikbare vrijplaatsen.
- Het betreft een prijsvergelijking exclusief verzekeringen (annulerings- en/of reisverzekering).
- Het betreft een prijsvergelijking inclusief reserveringskosten en bijdrage calamiteitenfonds.
- Het betreft een prijsvergelijking met een reis van een andere Nederlandse reisorganisatie die op het moment van de vergelijking beschikbaar en boekbaar is onder dezelfde boekingsvoorwaarden (ANVR en SGR).
- Specifieke persoonsgebonden promoties, korting op basis van kortingscodes en/of acties van een andere reisorganisator (werknemerskorting, korting via clubs, persoonlijke kortingen,…) of bijkomende publicaties worden uitgesloten bij een prijsvergelijking.
- Voldoet u, na controle door reisorganisator, aan de voorwaarden van de laagste prijsgarantie en heeft u uw reissom al volledig voldaan? Dan storten wij binnen 3 werkdagen het teveel betaalde bedrag en de extra korting t.w.v. € 50,- (per reis) terug op de bij ons bekende tegenrekening.
           
Klachten & onvolkomenheden tijdens de reis
Mocht er onverhoopt tijdens de reis iets niet naar wens zijn, dient u dit onmiddellijk ter plaatse aan te geven én direct telefonisch contact op te nemen met de reisorganisator (Diogenes Reizen is 24/7 bereikbaar). De reisorganisator dient te allen tijde in de gelegenheid gesteld te worden om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen.

Reisdocumenten
Om binnen Europa te kunnen reizen heeft iedere deelnemer aan de reis een geldig reisdocument nodig: paspoort, identiteitskaart en/of (aanvullend) visum. Als opdrachtgever bent u verantwoordelijk voor het informeren van de deelnemers over de benodigde reisdocumenten. Iedere deelnemer is vervolgens zelf verantwoordelijk voor het bij aanvang van de reis in het bezit hebben van de vereiste reisdocumenten. Zijn er deelnemers in de groep die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten, laat deze personen dan contact opnemen met de ambassade van het te bezoeken land en van de eventuele doorreislanden m.b.t. een eventueel benodigd visum. Als u reist naar landen die geen lid zijn van de Europese Unie, dient u er rekening mee te houden dat een dergelijk land aanvullende of afwijkende eisen kan stellen, bijvoorbeeld een visum, aanvullende eisen met betrekking tot de geldigheidsduur van het paspoort/identiteitskaart en dergelijke. Zie http://cibtvisas.nl/ of neem tijdig contact op met het consulaat van het te bezoeken land. Voor vragen over reisdocumenten kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken van uw gemeente.

Disclaimer
Prijs onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen (o.a. brandstofkosten) en koersschommelingen. Bij het samenstellen van onze arrangementen is reisorganisator uitgegaan van de toen heersende tarieven, belastingen en wisselkoersen voor de verschillende reisonderdelen als vervoer, accommodatie, verzorging en excursies. Reisorganisator behoudt het recht om de reissom aan te passen indien wijzigingen in de vervoerskosten, verschuldigde heffingen en toepasselijke wisselkoersen of brandstoftoeslagen daartoe aanleiding geven. Tarieven kunnen hoger liggen tijdens bepaalde feestdagen, congressen en evenementen. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisvoorstel binden reisorganisator niet.

Algemene Verordening Gegevensverwerking
Wij voldoen aan de vereisten van de AVG/GDPR. U kunt in ons privacy-statement op de website nalezen hoe wij met uw gegevens omgaan en hoe u uw eigen gegevens, kunt inzien, aanpassen en/of verwijderen. Meer informatie vindt u op: www.diogenesreizen.nl/over-ons/disclaimer-privacy/